KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

Değerli vatandaşlarımız;


Arnavutköy Belediyesi olarak hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanırken bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun bize verdiği sorumluluk ve belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1. Veri sorumlusu


Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz Veri Sorumlusu olarak Arnavutköy Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.


2. Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz:


Arnavutköy Belediyesi kişisel verilerinizi;


3.  Kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçla aktarıyoruz;


Vatandaşlarımıza ait olan ve Arnavutköy Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat gereği yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin paylaşılabilecektir.


Arnavutköy Belediyesi hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi; KVKK M. 8 ve 9 da belirlenen şartlar dâhilinde, kurumsal çatısı altında kurulmuş/kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere kendisi ile ilişkili şirketlere, bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve tüzel kişilere ve yurtdışında ki kişi ve kuruluşlara hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.


4. Kişisel verilerinizi toplama yöntemi ve hukuki sebebimiz;


Size sunduğumuz hizmetler sırasında, sonrasında yazılı, sözlü veya elektronik ortamda iletmiş olduğunuz ya da diğer kamu kurumları ile ortak sunulan hizmetlerle ilgili paylaşılmış olan kişisel verilerinizi içeren her türlü bilgi ve belgeyi, belediyecilik faaliyetlerimizin bir gereği olarak işleyip muhafaza etmekteyiz.


Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. KVKK’nın 11. Maddesine vatandaşlarımızın hakları;


Bütün vatandaşlarımız; veri sorumlusu olarak Arnavutköy Belediyesi’ne başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK m. 7 de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) de geçtiği üzere yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir


Arnavutköy belediyesi KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına internet sitemizde bulunan veri sahibi başvuru formunu iletişim sayfamızda bildirilen Arnavutköy Belediye Başkanlığı adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahütlü posta ile iletebilir, elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK da belirtilen başka yöntemlerle ulaştırabilir ya da ilgili formu arnavutkoy@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Arnavutköy Belediyesi, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.


Son olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için KVKK internet sayfasını ziyaret edebileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

 

 
Arnavutköy Belediyesi KVKK Talep Başvuru Formu İçin Tıklayınız...